Vakantierooster

Het definitieve vakantierooster inclusief studie- / administratiedagen voor schooljaar 2022-2023:

1e schooldag maandag 5 september

1e studiedag vrijdag 23 september – alle groepen vrij
Herfstvakantieweek 22 oktober t/m 30 oktober
2e studiedag maandag 7 november – alle groepen vrij
3e studiedag dinsdag 6 december – alle groepen vrij
Kerstvakantieweken 24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantieweek 18 februari t/m 26 februari
1e administratiedag maandag 13 februari – alle groepen vrij
4 april studiemiddag
2e Paasdag maandag 10 april
Meivakantieweken 22 april t/m 7 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei – alle groepen vrij
Pinksteren maandag 29 mei – alle groepen vrij
2e administratiedag donderdag 22 juni – alle groepen vrij
Start zomervakantie vrijdagmiddag 14 juli t/m 27 augustus

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt een vijfdaagse schoolweek; dat wil zeggen dat ze niet meer dan 7x per jaar een vierdaagse schoolweek mogen hebben. (Buiten de vierdaagse schoolweken door reguliere feestdagen zoals bij Pasen en Pinksteren om.)

Voor schooljaar 2022-2023 zijn er 5 driedaagse of vierdaagse schoolweken op de Kikkenduut. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht.

verlof aanvragen
 

Soms is het nodig om buiten de vakanties om verlof aan te vragen.  Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons houden aan de wettelijke voorschriften.

De wet onderscheidt twee soorten verlof. Vakantieverlof en Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”.

A. Vakantieverlof

De wet staat niet toe dat ouders hun kinderen van school houden voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Dit betekent dat er op De Kikeknduut geen vakantieverlof buiten de vastgestelde vakanties wordt verleend. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als uw kind tijdens schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleiding uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie dat schooljaar. Hiervoor dient u een verklaring van de accountant te overleggen waaruit blijkt dat een gezinsvakantie van twee weken in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Dit vakantieverlof mag:
 1. slechts één keer per jaar worden verleend
 2. niet langer duren dan 10 schooldagen
 3. niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 4. mag slechts verleend worden indien het niet mogelijk is dat u gezamenlijk op vakantie kunt
 5. niet gebruikt worden als verlenging van een bestaande vakantie

B. Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”.

De wet staat toe dat de directeur verlof tot een maximum van 10 werkdagen mag verlenen in situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:
 1. een verhuizing van het gezin (duur in overleg met directeur)
 2. het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (max. 2 dagen)
 3. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met directeur)
 4. overlijden van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met directeur)
 5. viering van een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum (max. 1 dag)
 6. viering van het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. (max. 1 dag).

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.
Ook argumenten als:
a. “We hebben in de afgelopen jaren nog nooit verlof gevraagd”,
b. “Ik kan mijn kind wel ziek melden, maar dat wil ik niet, ik wil wel eerlijk blijven”,
c. “Op andere scholen hebben de kinderen wel vrij gekregen” en
d. “Ze doen toch niks meer op die laatste middag voor de vakantie”.
leiden NIET tot het verlenen van bijzonder verlof.
Tot slot nog enkele opmerkingen: * Wij vinden het van belang dat de kinderen (ook onze 4- en 5-jarigen) het onderwijsprogramma zo compleet mogelijk volgen. Hierbij horen ook de laatste (mid)dagen voor een vakantie.
* Het onterecht ziekmelden van uw kind(eren) betekent een aantasting van de normen en waarden die wij op De Kikkenduut hanteren en ondermijnt de vertrouwensband tussen ouders en school; wij doen hiervan altijd een melding bij de leerplichtambtenaar.
* De leerplichtwet geeft duidelijk de (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van (vakantie)verlof aan. Wanneer u buiten de wettelijke mogelijkheden medewerking vraagt voor verlof betekent dat in feite dat u de directeur vraagt de wet te overtreden.
In alle gevallen waarin de tekst hierboven niet voorziet kan de schoolleider na overleg met de ouders/verzorgers verlof toekennen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken wordt u dringend verzocht uiterlijk 6 weken van tevoren, calamiteiten uitgezonderd, met de schoolleider een afspraak te maken.

 

Delen: