Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Ook enkele bestuurlijke zaken worden aan de MR voorgelegd. Hiervoor heeft de MR voor een aantal onderwerpen een adviesfunctie aan de directie en/of het schoolbestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie en/of het schoolbestuur instemming nodig. 

De raad heeft regelmatig, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De ouders van de Kikkenduut worden door drie gekozen ouders vertegenwoordigd in de MR. De andere leden, ook drie, zijn teamleden. Twee leden van de MR hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De data worden vooraf bekend gemaakt via de activiteitenkalender en de nieuwsbrief. Inspraak is een belangrijk recht. U kunt van dat recht gebruik maken door deze vergaderingen bij te wonen of de ouders uit de MR aan te spreken. Voor hen is het belangrijk te weten hoe de meeste ouders over schoolzaken denken.

De oudergeleding van de MR bestaat uit: Gerrit van der Straaten, Alwin groot-Bluemink, Bernadette Wouters
De teamgeleding van de MR bestaat uit: Nina Wong, Elvira Koenraadt, Godelieve Ibes.

U kunt de Medezeggenschapsraad mailen:
obs.de.kikkenduut_mr@opmaatgroep.com

 
Cookie instellingen