Missie en visie

De Kikkenduut is een school in beweging, een school midden in de maatschappij. Een werkplek die open staat voor iedereen. Zoals de maatschappij steeds onderhevig is aan verandering, zo is dat ook met het onderwijs. We gaan voor hoog presterend onderwijs.

Onze taak is het overdragen van kennis aan de kinderen en ze bewust te maken van datgene wat om hen heen gebeurt. We doen dat met een betrokken en gekwalificeerd team.
Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren. Een optimale en harmonische ontplooiing van het kind is een voorwaarde. Niet alleen op intellectueel gebied, maar ook op het sociale en bijvoorbeeld het artistieke vlak. Daartoe zal de school een verscheidenheid aan leersituaties moeten scheppen. De verschillen in eigenschappen, prestaties en gedrag leiden tot kritisch inzicht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Ze zullen proberen zich zo te gedragen dat niemand een ander stoort. Kinderen moeten zich veilig voelen en elkaar leren helpen. Ze hebben elkaar nodig!!

Wij vinden voor alle kinderen daarom deze waarden van groot belang:
 

eigenheid (ik),
 

zelfontplooiing (groei),
 

saamhorigheid (samen met jou)
 

Samen vormt het de kernwaarde van onze school in de zin:
 

“Ik groei samen met jou”.

Zo proberen we een leeromgeving te scheppen, waarin ze zich thuis voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Daarom moeten wij zorgen voor een omgeving waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden, niet alleen met mensen maar ook met dieren, planten en dingen die een uitdaging voor ze zullen zijn. Een uitnodiging om te willen leren.

Op deze manier proberen we een ononderbroken ontwikkelingsproces te vormen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Een proces dat een goede basis vormt voor het voortgezet onderwijs. Aan kinderen met minder capaciteiten zal de mogelijkheid geboden worden om tot voortgang in de ontwikkeling te komen. Maar ook aan kinderen met veel capaciteiten en een snellere ontwikkeling moet de gelegenheid geboden worden goed te blijven functioneren.

 

Delen: